Waadi – wat is dat nou?

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

De Waadi is van toepassing op alle ondernemingen die personeel ter beschikking stellen aan een andere onderneming tegen een vergoeding. In de Waadi zijn een aantal beschermende regels opgenomen ten behoeve van de arbeidskrachten die ter beschikking worden gesteld.

De Waadi maakt sinds de Wet Arbeidsmarkt in Balans een onderscheid tussen arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking worden gesteld en arbeidskrachten die niet in het kader van payrolling ter beschikking worden gesteld, zoals uitzendkrachten. Dit onderscheid komt vooral naar voren bij de gelijke behandeling van beiden arbeidskrachten. In dit artikel worden de regels die gelden ten aanzien van payrollkrachten op grond van de Waadi niet toegelicht.

Registratieplicht
Het is verboden in Nederland om arbeidskrachten ter beschikking te stellen zonder dat jouw bedrijf is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven moeten ingeschreven zijn in het handelsregister om arbeidskrachten ter beschikking te mogen stellen. Bij overtreding van de registratieplicht kunnen er boetes worden opgelegd per werknemer aan het uitzendbureau maar ook aan de inlener. Het is dus belangrijk om zaken te doen met een betrouwbare partij. Via de site van de KvK kan je heel makkelijk checken of een onderneming voldoet aan de Waadi. Hier vind je ons natuurlijk ook! (https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/in–of-uitlenen-van-arbeidskrachten/waadi-check/)

Gelijke behandeling (inlenersbeloning)
In de Waadi is geregeld dat arbeidskrachten die ter beschikking worden gesteld gelijk dienen te worden behandeld als de arbeidskrachten die direct in dienst zijn bij de inlener. Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd in de cao voor uitzendkrachten. De gelijke behandeling wordt gebaseerd op werknemers die direct in dienst zijn bij de inlener en in een gelijke of gelijkwaardige functie werkzaam zijn. Indien er geen werknemers in een gelijke of gelijkwaardige functie werkzaam zijn bij de inlener wordt de gelijke behandeling gebaseerd op werknemers die werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in de sector van het beroeps- of bedrijfsleven van de inlener.

De gelijke behandeling voor uitzendkrachten ziet toe op de volgende arbeidsvoorwaarden:

  • Loon en overige vergoedingen zoals reiskostenvergoeding;
  • Arbeidstijden en overwerk;
  • Pauzes ;
  • Rusttijden;
  • Werken op feestdagen;
  • Nachtdiensten;
  • Duur van de vakantie;
  • Beschermende regels voor jongeren, zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven;
  • Voorschriften ter bevordering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • Maatregelen ter bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, ras, godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of hetero- of homoseksuele gerichtheid

Meldplicht arbeidsvoorwaarden
Sinds de WAB is het inlenende bedrijf verplicht om het uitzendbureau op de hoogte te stellen van de geldende arbeidsvoorwaarden waarop de gelijke behandeling zoals hierboven besproken op dient te worden gebaseerd.

Gelijke toegang tot bedrijfsvoorzieningen of diensten in de inlenende onderneming
De inlener dient ervoor te zorgen dat arbeidskrachten die ter beschikking zijn gesteld aan hem gelijke toegang dienen te hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming als de werknemers die direct in dienst zijn bij de inlener. Denk hierbij met name aan kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten.

Vacaturemelding
Als er binnen het inlenende bedrijf een vacature ontstaat moet de inlener ervoor zorgen dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht hiervan tijdig en duidelijk op de hoogte wordt gebracht. De ter beschikking gestelde arbeidskracht dient namelijk dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben als de werknemers die direct in dienst zijn bij de inlener.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’