Algemene Voorwaarden BackOfficer

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BACKOFFICER  

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 BackOfficer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Backoffice Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5342 PX) Oss aan de Griekenweg 23, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76678369 of een daaraan gelieerde onderneming.
1.3 Cao: de meest recente versie van de Cao voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU).
1.4 Diensten: alle door BackOfficer aan Opdrachtgever te leveren diensten.
1.5 Inlenersbeloning: de bij Opdrachtgever geldende beloning voor werknemers in dienst van Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door de Werknemer, zoals bedoeld in de Cao.
1.6 Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van BackOfficer.
1.7 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met BackOfficer een Overeenkomst aangaat of Diensten afneemt.
1.8 Partijen: Opdrachtgever en BackOfficer gezamenlijk.
1.9 Opdrachtgeverstarief: Het door Opdrachtgever aan BackOfficer verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het Opdrachtgeverstarief wordt per uur gerekend, tenzij anders overeengekomen.
1.10 (Opdracht)Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen Partijen, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
1.11 Opdrachtbevestiging: de bevestiging van iedere specifieke opdracht, met daarin neergelegd de toepasselijke specifieke voorwaarden van de Terbeschikkingstelling(en).
1.12 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Werknemer in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever arbeid te verrichten.
1.13 Werknemer: iedere natuurlijke persoon die op basis van een Uitzendovereenkomst werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever.
1.14 Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 BW, niet zijnde een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 BW.
1.15 Zzp’er: de zelfstandige zonder personeel, die werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever met tussenkomst van BackOfficer.
1.16 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die betrekking heeft op het bedrijf en de aangelegenheden van een van Partijen en/of aan een van hen gelieerde onderneming(en) en die beschouwd wordt, of redelijkerwijs beschouwd zou kunnen worden, als vertrouwelijk, ongeacht of die informatie nu wel of niet als ‘vertrouwelijk’ is aangemerkt.
1.17 Wav: de Wet arbeid vreemdelingen.
1.18 AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving.

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en/of Diensten. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolg Overeenkomsten.
2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door BackOfficer zijn aanvaard. Inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
2.3. BackOfficer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Steeds de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en worden telkens gepubliceerd op www.BackOfficer.nl.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle Offertes van BackOfficer zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door BackOfficer worden herroepen.
3.2. Er komt een Overeenkomst tot stand wanneer Opdrachtgever de Offerte van BackOfficer schriftelijk aanvaardt, wanneer BackOfficer aan Opdrachtgever een Opdrachtbevestiging verstrekt of als BackOfficer start met het verlenen van de Diensten.

Artikel 4. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

4.1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
4.2. De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd. Tenzij BackOfficer een andere termijn overeenkomt met Opdrachtgever, zal Opdrachtgever uiterlijk twee maanden voordat de Overeenkomst van rechtswege eindigt, BackOfficer schriftelijk mededelen of zij een nieuwe Overeenkomst wenst aan te gaan.
4.3. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders overeengekomen.
4.5. Een Overeenkomst kan slechts door (tussentijdse) opzegging worden beëindigd, ingeval alle Uitzendovereenkomsten tussen BackOfficer en de Werknemers zijn beëindigd en door Opdrachtgever aan alle uit de Opdrachtbevestigingen en/of de Algemene Voorwaarden is voldaan.
4.6. Elke Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk worden ontbonden door ieder der Partijen, op het moment dat de ander een wanprestatie levert, de bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert, de activiteiten staakt, faillissement of surseance van betaling aanvraagt. Ten gevolge van ontbinding zullen alle vorderingen van BackOfficer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.7. Opdrachtgever is bij een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst gehouden om het Opdrachtgeverstarief, zoals neergelegd in de Opdrachtbevestiging, te blijven voldoen tot het moment dat de Uitzendovereenkomst tussen BackOfficer en de Werknemer rechtsgeldig kan worden beëindigd. Daarbij wordt aangesloten bij de overeengekomen, gebruikelijke dan wel gemiddelde arbeidsomvang van de Werknemer.
4.8. BackOfficer kan ten behoeve van haar het verlenen van Diensten aan Opdrachtgever gebruik maken van de diensten van derden. Opdrachtgever stemt bij voorbaat in dat BackOfficer derden inhuurt voor het verlenen van Diensten.

Artikel 5. Informatieverplichting Opdrachtgever

5.1. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdsschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig, juist en volledig informatie aan BackOfficer, al dan niet op eigen initiatief.
5.2. Voor aanvang van de Overeenkomst en/of de Terbeschikkingstelling verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Werknemer uit te oefenen functie alsmede alle informatie over alle elementen van de Inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan BackOfficer. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat ook wijzigingen in de Inlenersbeloning met terugwerkende kracht door BackOfficer moeten worden toegepast.
5.3. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient Opdrachtgever BackOfficer onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

Artikel 6. Opdrachtgeverstarief

6.1. De door Opdrachtgever aan BackOfficer verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Werknemer gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop BackOfficer op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft. Het Opdrachtgeverstarief wordt tevens vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen waarop Werknemer aanspraak kan maken.
6.2. BackOfficer informeert de Opdrachtgever over de wijze van tijdsverantwoording. Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte, volledige en tijdige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien dat de daarin opgenomen gegevens van de Werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld.
6.3. Bij verschil van mening over de gewerkte uren of gedeclareerde kosten, tussen de Werknemer en Opdrachtgever, gaat BackOfficer uit van de juistheid van de opgave van de Werknemer en/of afgetekende urenbrieven. Dit behoudens geleverd tegenbewijs door Opdrachtgever.
6.4. Over de totale door Opdrachtgever aan BackOfficer te betalen vergoeding wordt btw in rekening gebracht (indien van toepassing).
6.5. De door Opdrachtgever aan BackOfficer te betalen vergoeding wordt vermeerderd met de aan Werknemer verschuldigde transitievergoeding, voor zover Werknemer hier aanspraak op kan maken ingevolge het bepaalde in respectievelijk de artikelen 7:673 BW. Deze vergoedingen zullen door BackOfficer één op één inclusief werkgeverslasten aan de betreffende Opdrachtgever worden doorbelast. Dit tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.
6.6. BackOfficer is in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de Werknemer stijgen. Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door BackOfficer zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.

Artikel 7. Betaling

7.1. Opdrachtgever zal binnen de gestelde betaaltermijn zorgdragen voor betaling van de facturen van BackOfficer. Uitsluitend betaling aan BackOfficer of aan een door BackOfficer uitdrukkelijk schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door Opdrachtgever aan Werknemers – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van voorschotten aan Werknemers zijn onverbindend tegenover BackOfficer en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.
7.2. Bezwaren tegen de factuur kunnen binnen tien dagen na de datum hiervan kenbaar worden gemaakt. Na verloop van deze periode worden de facturen geacht juist te zijn.
7.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar verplichtingen jegens BackOfficer op te schorten en/of te verrekenen.
7.4. Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd en de buitengerechtelijke incassokosten die BackOfficer moet maken.
7.5. Op eerste verzoek van BackOfficer zal Opdrachtgever een schriftelijke machtiging verstrekken voor een automatische incasso.
7.6. BackOfficer behoudt zich het recht voor om een Overeenkomst niet te sluiten dan wel te beëindigen ingeval van niet-kredietwaardigheid van Opdrachtgever.
7.7. BackOfficer staat ervoor in dat de door haar verschuldigde loonbelastingen en sociale premies correct en tijdig worden voldaan.

Artikel 8. Werving en selectie / allocatie, indeplaatsstelling Werknemer

8.1. De Werknemer wordt door BackOfficer geworven en geselecteerd. Niet-functierelevante vereisten die (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie kunnen niet door Opdrachtgever worden gesteld.
8.2. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de Uitzendkracht niet exclusief aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. De Werknemer kan worden vervangen door een andere Werknemer met dezelfde kwalificaties.
8.3. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de Diensten van BackOfficer een inspanningsverplichting behelzen, gericht op de Terbeschikkingstelling van een Werknemer of de bemiddeling van een Zzp’er. BackOfficer is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de verleende Diensten of de geleverde prestaties van de Werknemer of Zzp’er.

Artikel 9. Arbeidsduur, werktijden en leiding/toezicht

9.1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Werknemer bij Opdrachtgever worden voorafgaand aan de Terbeschikkingstelling overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Werknemer zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet er op toe dat de Werknemer de wettelijk toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
9.2. Vakantie en verlof van de Werknemer worden geregeld conform de wet en, indien van toepassing, de Cao.
9.3. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
9.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Werknemer op zijn beurt aan een derde door te lenen of tewerk te stellen buiten het Nederlandse grondgebied, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BackOfficer.

Artikel 10. Arbeidsomstandigheden

10.1. Opdrachtgever is jegens de Werknemer verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Zo nodig verstrekt of vergoedt Opdrachtgever persoonlijke beschermingsmiddelen aan de Werknemer.
10.2. Opdrachtgever is gehouden om aan de Werknemer en aan BackOfficer tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
10.3. Opdrachtgever zal aan de Werknemer vergoeden – en BackOfficer vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of BackOfficer daarvoor aansprakelijk is.

Artikel 11. Verificatie- en bewaarplicht

11.1. BackOfficer identificeert de Werknemer en bewaart een kopie ID-bewijs in haar (loon)administratie. Opdrachtgever draagt ook een eigen verantwoordelijkheid om de Werknemer te identificeren.
11.2. Partijen behandelen alle persoonsgegevens van Werknemers die hen in het kader van de Terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.
11.3. In zoverre de Werknemer een tewerkstellingvergunningsplichtige vreemdeling is, zal BackOfficer in zoverre wettelijk mogelijk uiteraard, toezien op dan wel zorg dragen voor legale tewerkstelling. Daarbij baseert BackOfficer zich op de informatie die Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever dient zich strikt binnen de beperkingen van de vergunning te houden (werkgever, plaats van tewerkstelling, geldigheidsduur, functie).
11.4. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij/zij werkgever is in de zin van de Wav en derhalve bij constatering van overtredingen van bepalingen van de Wav beboet zal worden op grond van de Wav.

Artikel 12. Verplichtingen en aansprakelijkheid

12.1. Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de wet, deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van BackOfficer. In dat geval vrijwaart Opdrachtgever, BackOfficer ook voor wat betreft eventuele aanspraken van derden.
12.2. Opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden.
12.3. BackOfficer is aansprakelijk voor schade ingeval zij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van BackOfficer is te allen tijde beperkt tot directe schade en het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van BackOfficer in voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Dit is anders als er sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de zijde van BackOfficer. Een aansprakelijkheidsvordering jegens BackOfficer vervalt binnen 12 maanden.
12.4. Alle Vertrouwelijke Informatie die Partijen verkrijgen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, wordt geheim gehouden en niet kenbaar gemaakt aan derden.

Artikel 13. Bemiddeling van Zzp’ers

13.1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn telkens van overeenkomstige toepassing voor de bemiddeling van Zzp’ers, tenzij de bepaling uitsluitend betrekking kan hebben op een Werknemer. Daarbij dient onder Werknemer in een voorkomend geval de Zzp’er te worden verstaan.
13.2. Voor zover de Zzp’er door BackOfficer bemiddeld wordt met Opdrachtgever, zal BackOfficer ervoor zorgdragen dat aan de eisen van de Wet DBA wordt voldaan. Opdrachtgever is verplicht erop toe te zien dat er geen gezag / leiding en toezicht wordt uitgevoerd op de Zzp’er, waardoor een fictief dienstverband zou kunnen worden aangenomen.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2. De rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Partijen, tenzij de wet een andere rechter verplicht bevoegd verklaart.