MVO certificaat voor Backofficer!

Hoera!!! Backofficer heeft het MVO certificaat behaald!!!

Als een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt dan betekent dat dat zij rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Ook bekend als de 3 P’s: People, Planet en Profit. Steeds meer bedrijven zien gelukkig de noodzaak en voordelen van MVO. Met een MVO-certificaat geef je een belangrijk signaal af naar zowel partners als naar opdrachtgevers. Er zijn verschillende richtlijnen en certificeringen die je als ondernemer kan gebruiken en kan verkrijgen. Waar moet je beginnen? Dit artikel geeft een overzicht van opties en informatie om te beginnen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Natuurlijk kan je ook contact opnemen met verschillende instellingen die gespecialiseerd zijn in MVO.

ISO 26000?
ISO is een wereldwijde organisatie die met medewerking van bedrijven en experts uit 94 landen richtlijnen opstelt zoals de ISO 26000. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in je organisatie. De richtlijn geeft je een kader om jouw maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen. Ook bevat het adviezen over het structureel invoeren van MVO. De richtlijn beschrijft dat een organisatie vanuit een basishouding samen met haar omgeving bekijkt met welke maatschappelijke thema’s zij aan de slag gaat. De ISO 26000 richtlijn is niet certificeerbaar, vandaar dat er verschillende certificaten en dergelijke op het gebied van MVO door verschillende organisaties kunnen worden uitgegeven. Hieronder wordt uitgelegd hoe je op basis van de ISO 26000 aan derden kan laten zien dat je binnen jouw organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt en welke organisaties je daarvoor nodig hebt.

Verklaringen en certificeringen
Er zijn twee manieren om te laten zien dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Er wordt onderscheid gemaakt in certificering van de MVO-wijzer en de MVO Prestatieladder. De MVO-wijzer werkt met partners: adviesbureaus en certificerende instellingen. De MVO Prestatieladder werkt alleen met geaccrediteerde certificerende instellingen. De MVO-Wijzer laat organisaties wat vrijer in het toepassen van MVO in hun organisatie en is daarnaast geheel vrijwillig. De MVO Prestatieladder is strikter en aan allerlei regels en normen gebonden. Beiden zijn even waardevol, maken gebruik van ongeveer dezelfde MVO-thema’s en hebben hun beleid en certificeringen gebaseerd op de ISO 26000.

MVO Prestatieladder
De MVO Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor MVO. De MVO Prestatieladder is sinds 2015 ook internationaal erkend. De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op internationaal geaccepteerde documenten waaronder de ISO 26000. De MVO Prestatieladder heeft drie pijlers: een managementsysteem, de 7 MVO-principes en stakeholderbetrokkenheid. Er zijn vijf niveaus te onderscheiden waar je als ondernemer op gecertificeerd kan worden. Niveau 1 t/m 2 zijn opstapniveaus, een organisatie is verplicht om vanuit daar minimaal door te groeien naar niveau 3 dat leidt tot een algemeen aanvaarde uitwerking van de 7 MVO-principes. Doorgroeien kan ook naar niveau 4 en 5 voor een specifieke en onderscheidende uitwerking van de 7 MVO-principes. Als het MVO-managementsysteem, MVO-themamanagement en stakeholdermanagement voldoet aan de eisen van de MVO Prestatieladder, dan wordt het certificaat uitgegeven. Elk niveau wordt apart geauditeerd en wordt ten minste jaarlijks uitgevoerd. De certificaten hebben een verschillende geldigheidsduur afhankelijk van het niveau, voor de afloop van de geldigheid vindt er een her-certificering plaats. Op de website www.mvoprestatieladder.nl kan je in het register raadplegen aan welke organisaties een MVO Certificaat is uitgegeven.

MVO-Wijzer
De MVO-Wijzer werkt met 9 MVO-thema’s (zie hieronder) die zijn gebaseerd op de ISO 26000. Er zijn drie stappen die je doorloopt voordat je het MVO-certificaat ontvangt en maatschappelijk verantwoord onderneemt volgens de MVO-Wijzer. De eerste stap is het doen van een MVO-Nulmeting om inzichtelijk te krijgen waar je staat met MVO binnen je organisatie. De tweede stap is het verkrijgen van een MVO-verklaring. Deze zelfstandige verklaring krijg je wanneer een partner van de MVO-Wijzer een zelfevaluatie uitvoert en hier een voldoende uit voortvloeit. De MVO-Verklaring is een opstap naar de MVO-Certificering maar kan ook op zichzelf staan. De MVO-Verklaring is geverifieerd en is twee jaar geldig. Het is niet verplicht om een MVO-Certificaat te behalen, met de verklaring kan je zelfstandig met MVO aan de slag binnen je organisatie. Voor het verkrijgen van het MVO-Certificaat vindt er een audit plaats. Je MVO-activiteiten worden getoetst door een onafhankelijke aangesloten partij. Bij een positief advies wordt het certificaat uitgegeven. Het certificaat is drie jaar geldig, om het certificaat te behouden dienen er jaarlijks controle audits plaats te vinden en na drie jaar vindt er een her-certificering plaats. Op de website www.de-mvowijzer.nl kan je zien aan welke organisaties een verklaring of een certificaat is uitgegeven.

MVO-thema’s volgens de MVO-Wijzer gebaseerd op ISO 26000:
1. Gedragscode: interne afspraken op het gebied van ethisch gedrag, naleving van wet- en regelgeving, respect voor internationale normen en verwachtingen, respect en aandacht voor de belangen van belanghebbenden, verantwoording afleggen, integriteit, transparantie en respect voor mensenrechten.
2. Wet- en regelgeving: het toepassen en naleven van branchegerichte, regionale, landelijke en internationale wet- en regelgeving.
3. Goed bestuur: het systeem van besturen van de organisatie en de bijbehorende besluitvormingsprocessen, aanwezigheid van een eenduidige missie/visie die gekoppeld is aan (meer)jaarplannen, risicoanalyses, beheersplannen, managementinformatie en een voorbeeldrol van het management op MVO-gebied.
4. Personeelsbeleid: een goede wederzijdse werkgever/werknemer-relatie door uitwerking van thema’s zoals arbeidsomstandigheden, deskundigheidsbevordering, overlegstructuur, inspraak, klachtenbehandeling en functionerings- en beoordelingsgesprekken.
5. Klantenbeleid: het geven van eerlijke en volledige informatie aan de klant, het beschermen van de gezondheid en veiligheid van de klanten, duurzame consumptie, service, geschillenoplossing, voorkomen van misleiding, bescherming van klantgegevens en privacy en werken volgens reclamecodes.
6. Omgevingsbeleid: ervoor zorgen dat de lokale gemeenschap profijt heeft bij de activiteiten van de organisatie bijvoorbeeld door het betrekken van de gemeenschap bij activiteiten en door een bijdrage te leveren aan economische en/of sociale ontwikkeling.
7. Ketenbeleid: het bevorderen van MVO bij leveranciers en afnemers (de keten) en samen een win-winsituatie creëren, die beide organisaties kan overstijgen. Het geven van het goede voorbeeld in de keten, anticorruptie en geen inmenging in de politiek.
8. Milieubeleid: duurzame productie en consumptie, voorkomen van vervuiling, duurzaam gebruik van grondstoffen, certificaten en keurmerken, klimaatverandering en het creëren van bewustwording bij belanghebbenden op het gebied van milieu.
9. Communicatie: de aanwezigheid van een organogram, de overlegstructuur, aanwezige communicatiemiddelen om werknemers en belanghebbenden te informeren en om geïnformeerd te worden.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’