Uitzendbeding bij ziekte

“Advies Advocaat-Generaal aan Hoge Raad – uitzendwerknemer verliest baan niet bij ziekte”

In dit artikel lees je wat het uitzendbeding bij ziekte inhoudt en welke discussie dat oplevert in de rechtspraak.

Uitzendbeding

De uitzendbranche kent in de CAO voor Uitzendkrachten het uitzendbeding bij ziekte. Deze bepaling wordt tussen uitzendkrachten en uitzendbureaus vaak opgenomen in de Fase A uitzendovereenkomst (52 weken). In dit beding staat dat wanneer de uitzendkracht arbeidsongeschikt wordt, de uitzendovereenkomst direct na ziekmelding geacht wordt met onmiddellijke ingang te zijn beëindigd op verzoek van de inlener. In de praktijk betekent dit dat de uitzendovereenkomst na ziekmelding automatisch eindigt vanwege het uitzendbeding.

Ontslag en opzegverbod

Het ‘normale’ arbeidsrecht heeft een gesloten ontslagstelsel. Dit betekent dat een werknemer pas ontslagen mag worden wanneer er aan een van de in de wet genoemde gronden voor ontslag is voldaan. Naast de ontslaggronden gelden er opzegverboden. Bij een opzegverbod mag de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd. Eén van die opzegverboden is het opzegverbod bij ziekte.

Voor de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) mocht bij cao worden afgeweken van het opzegverbod bij ziekte. Het uitzendbeding zoals het nu in artikel 15 van de CAO voor Uitzendkrachten staat, is daarop gebaseerd. Sinds de komst van de WWZ in 2015 is die uitzondering vervallen in de wet. In de CAO voor uitzendkrachten is dit beding blijven bestaan. In de praktijk wordt het dan ook nog vaak gebruikt. Daardoor ontstond de vraag of het uitzendbeding bij ziekte wel rechtsgeldig is.

Uitspraken en advies AG

Het gerechtshof in Den Haag heeft over bovenstaande vraag een uitspraak gedaan. Volgens het hof is het uitzendbeding bij ziekte in strijd met het opzegverbod bij ziekte. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is het, volgens het hof, niet meer mogelijk om bij cao af te wijken van dit opzegverbod. Het hof is van mening dat de uitzendovereenkomst tijdens ziekte niet kan worden opgezegd.

Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld bij de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland. De Advocaat-Generaal geeft onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is de adviezen al dan niet te volgen. De AG heeft het hof gevolgd in haar advies aan de Hoge Raad. De AG is tot de conclusie gekomen dat het uitzendbeding bij ziekte niet rechtsgeldig is. Het beding gaat volgens de AG in tegen het wettelijk gesloten ontslagstelsel. Daarnaast moet het opzegverbod tijdens ziekte de werknemer bescherming tegen ontslag wegens ziekte. Het uitzendbeding bij ziekte staat hier volgens de AG haaks op. De uitspraak van het hof kan volgens de AG in stand blijven.

Gevolgen voor de praktijk

Als de Hoge Raad het advies van de AG overneemt, kan een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer eindigen bij ziekte. De werkgever zal dan het loon tijdens de arbeidsongeschiktheid moeten doorbetalen. Mogelijk ontstaat er tijdens de arbeidsongeschiktheid ook een Fase B uitzendovereenkomst. Voordat het zover is, moeten we nog even afwachten op de uitspraak van de Hoge Raad. Deze uitspraak van de Hoge Raad wordt voorlopig op 17 maart 2023 verwacht. Er zal dan eindelijk antwoord komen op de vraag of het uitzendbeding bij ziekte rechtsgeldig is.

Meer weten over het “uitzendbeding bij ziekte” of onze formule of wil je een demo? Mail dan naar info@backofficer.nl of bel BackOfficer op +31 (0)85 0761410

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’