Certificering voor uitzenders vanaf 2025 verplicht

De laatste tijd zijn er verschillende misstanden in te uitzendsector aan het licht gekomen. Het zijn vaak problemen rondom transport, huisvesting en looninhoudingen.

Om de misstanden tegen te gaan komt het kabinet met nieuwe plannen. Zij willen een verplicht certificeringsstelsel opzetten voor uitzendbureaus. De verwachting is dat de certificeringsplicht vanaf 1 januari 2025 van kracht gaat zijn.

 

Malafide uitzenders

De malafiditeit in de uitzendsector blijft een hardnekkig probleem, geeft Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan. Het is volgens haar een onhoudbare situatie waarin de misstanden plaatsvinden. Vooral onderbetaling en huisvesting zijn grote problemen voor arbeidsmigranten. De uitleners verstoren niet alleen de sociale ordening, maar ook de economie. De uit- en inleners die zich wél alles volgens de regels doen, dreigen op deze manier uit de markt te worden verdrongen. Malafide uitleners benadelen de uitzendkrachten en kunnen hierdoor een lagere prijs bieden.

Het verplichten van certificeringen was eerder ook al een standpunt van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie Roemer).

Er zijn twee harde vereisten rondom de verplichte certificering:

 • Alle ondernemingen of rechtspersonen die gebruik willen maken van arbeidskrachten, mogen alleen inlenen van gecertificeerde uitleners. Voor doorleensituaties geldt hetzelfde.
 • Uitleners moeten zich laten certificeren als ze arbeidskrachten ter beschikking willen stellen.

Op deze manier is het plan van beide kanten waterdicht. Het kabinet is van plan om het certificeringsplicht te laten gelden voor alle ondernemingen die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen, zoals bedoeld in de wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Dat wil zeggen dat de regels breder zijn dan alléén uitzendbureaus. De verplichting geldt ook voor buitenlandse ondernemingen die werknemers in Nederland inleent. Hiermee worden dus ook veel bedrijven buiten de uitzendbranche geraakt.

 

Doel van de certificeringsplicht

In eerste instantie is de verplichte certificering opgezet om de positie van de arbeidskrachten beter te beschermen. Werkgevers moeten goed omgaan met de arbeidskrachten in uitzendsituaties.

Het tweede doel is om een standaard kwaliteit van de uitzendbureaus te waarborgen. Een bijkomend gevolg is dat het speelveld voor uitzenders eerlijker wordt. Zo worden de malafide uitzendbureaus buiten de markt gezet.

 

Verplichtingen voor de certificering

Om als uitzender een certificaat te krijgen, moet je naast de huidige vaste eisen nog aan aanvullende eisen voldoen. Je moet reeds voldoen aan de geldende eisen van het private SNA-keurmerk. Verder moet je nog voldoen aan onderstaande verplichtingen:

 • Controle op pensioenaansluiting
 • Loon betalen op grond van de loonverhoudingsnorm
 • Het aanbieden van gecertificeerde huisvesting
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Doorgeleiden van informatie over veiligheid op de werkplek
 • Een bankgarantie (waarborgsom van €100.000,-)

Van Gennip geeft aan de private sector te willen betrekken bij de uitvoering van het plan via een publiek-privaat stelsel. Het kabinet gaat de komende tijd aan de slag met het verzamelen van sociale partners en het verder uitwerken van het stelsel.

De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt de rol als toezichthouder. Zij controleren of de certificeringsplicht op juiste wijze wordt nageleefd.

 

Kanttekeningen vanuit NBBU

Over het algemeen is de NBBU positief over de verplichte certificering. Maar zij hebben wel nog een aantal kanttekeningen bij het plan:

 • De NBBU ziet de meerwaarde van de waarborgsom bovenop de certificering niet zitten.
 • Het toezichthouden zou een overheidstaak moeten zijn. Volgens het huidige voorstel komen enkele toezichttaken bij private partijen te liggen. Malafide bestuurders en andere misstanden dienen door de overheid te worden aangepakt, niet door private partijen.
 • Het voorstel moet ook betaalbaar zijn voor ondernemers. De kosten van ondernemers zullen door het nieuwe stelsel enorm stijgen. Hier krijgt het plan geen draagvlak mee.
 • De rest van de arbeidsmarkt zou ook meegenomen moeten worden in het plan. Naast het reguleren van de uitzendbranche zouden andere vormen van inhuur ook aangepakt kunnen worden. Denk hierbij aan de inhuur van zzp’ers.

BackOfficer tot je dienst!

Heb je meer praktische vragen rondom uitzenden en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 5803 873

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’