Corona & werkgeverschap

De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en op de banenmarkt. We zijn nu 6 maanden verder, wat is de stand van zaken? Wat moet je als werkgever weten omtrent corona?

Nog steeds gelden de basisregels:
– Houdt 1,5 meter afstand.
– Vermijdt drukke plaatsen.
– Nies en hoest in je elleboog.
– Was je handen regelmatig met zeep.
– Blijf bij een verkoudheid thuis.
– Bij koorts of benauwdheid moeten alle huisgenoten thuisblijven.
– Werk zoveel mogelijk thuis.

Werkgeverschap tijdens de coronacrisis
Zoals hierboven al is gezegd, is thuiswerken de norm. Als werkgever heb je de zorgplicht om werknemers in staat te stellen hun werk veilig en gezond te doen. Dit geldt voor elke arbeidsplaats, dus ook voor een thuiswerkplek. Een thuiswerkplek moet worden ingericht volgens de ergonomische beginselen zoals een goede positie van het beeldscherm, het kunnen afstemmen van stoel- en tafelhoogte voor een ontspannen houding van de armen en het kunnen instellen van de stoel zodat de voeten, bovenbenen en onderrug goed worden ondersteund. Denk als werkgever ook aan tips over mentale gezondheid bij thuiswerken! Ga hierover in gesprek met de werknemer om klachten te voorkomen en na te gaan wat er nodig is voor de betreffende werknemer. De mate waarin je als werkgever invulling kan geven aan de zorgplicht is afhankelijk van wat redelijkerwijs gevergd kan worden. De huidige maatregelen gelden waarschijnlijk voor een langere periode dus het is belangrijk dat je werknemers op een gezonde en duurzame manier kunnen thuiswerken.

Als thuiswerken niet mogelijk is, dien je als werkgever te zorgen voor een veilige werkomgeving, waar het risico om besmet te worden zo klein mogelijk is. Hierbij kan je denken aan zoveel mogelijk gebruik maken van vaste werkplekken op 1,5 meter afstand, plexiglas plaatsen, tape gebruiken op de vloer om de looprichting aan te geven en meer ventileren of ramen vaker openen om de lucht te zuiveren. Het is de werknemer niet toegestaan om zomaar thuis te blijven, ook niet als de werknemer tot de risicogroep behoort. Als werkgever moet je dan wel alle mogelijke beschermingsmaatregelen voor de werknemer in acht hebben genomen.

Als werkgever ben je daarnaast wettelijk verplicht je werknemers met een verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van (voor hen) risicovolle werkzaamheden en, waar mogelijk, vervangend werk aan te bieden. Dit geldt ook voor de werknemer die een kwetsbare persoon in zijn directe omgeving heeft. De arbodeskundige of arbodienst kan helpen bij het inschatten van de risico’s op het werk voor werknemers die kwetsbaar zijn of extra risico lopen.

Vakantie en corona
Sinds 15 juni mag je van de overheid op vakantie naar landen binnen Europa met een geel reisadvies. Reizen naar landen of gebieden met een oranje of rood reisadvies en naar landen buiten Europa wordt sterk afgeraden. Gaat je werknemer toch op vakantie naar zo’n land of gebied? Dan is dat zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Het kan dan zo zijn dat hij of zij onverhoopt in een land vast komt te zitten of dat hij of zij bij terugkeer niet kan werken omdat hij of zij in quarantaine moet. Als je werknemer in quarantaine moet en hij of zij niet kan thuiswerken, dan ben je als werkgever in bovenstaande geval niet verplicht om het loon door te betalen. De werknemer moet dan dus verlof (betaald of onbetaald) opnemen.

Op vakantie gaan naar een groen of geel land brengt niet meer risico’s met zich mee dan reizen binnen Nederland. Bij terugkeer hoef je dan ook niet in quarantaine. Als de situatie in het vakantieland tijdens de vakantie van de werknemer wijzigt, waardoor hij toch in quarantaine moet of niet terug kan vliegen, dan ligt dit niet in de risicosfeer van de werknemer waardoor hij in beginsel recht heeft op loon. Wanneer je ziek wordt op zo’n vakantie mag je als werkgever dan ook geen vakantiedagen in houden. De werknemer kan in sommige gevallen het recht op loondoorbetaling wel verliezen indien hij er zelf voor kiest om na het gewijzigde veiligheidsadvies toch zijn gehele geplande vakantieperiode te blijven terwijl hij wel terug kan vliegen.
Het stopzetten van het loon is een hele zware sanctie, deze sanctie dient met grote zorgvuldigheid te worden opgelegd. Een werknemer kan hierover een rechtszaak aanspannen. Er is op dit moment nog geen jurisprudentie over. Het is dus nog niet duidelijk hoe de rechter met dit soort zaken zal omgaan.

Corona en AVG
Een koortsscanner is een inbreuk op de privacy van je werknemers. Bij een koortsscanner of coronatest gaat het om bijzondere persoonsgegevens, namelijk medische gegevens. Het is niet toegestaan om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Werknemers mogen de scan weigeren. Als werkgever mag je je werknemers ook niet testen op corona, dit mag alleen de bedrijfsarts doen.
Een werknemer hoeft daarnaast formeel gezien niet aan je te vertellen waar hij of zij last van heeft bij een ziekmelding. Een werknemer mag dit wel vrijwillig aan je vertellen, je mag deze informatie vervolgens niet vastleggen of delen. De werknemer mag dit wel vrijwillig vertellen aan zijn of haar collega’s of aan jou vragen dit aan hen door te geven. Test een (bedrijfs)arts je werknemer positief op corona? Dan geeft de arts dit door aan de GGD en treedt bij kans op besmetting op de werkplek het protocol van de GGD in werking.

Arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten moeten ook in de coronacrisis veilig in Nederland kunnen blijven wonen, werken en reizen. Dit is van belang voor de arbeidsmigrant zelf maar ook voor je bedrijf daarom worden hieromtrent wat extra tips gegeven. Er dient rekening te worden gehouden met werknemers die geen Nederlands spreken omtrent coronaregels en andere afspraken of regelingen, verstrek deze bijvoorbeeld in meerdere talen. Werkgever dient een actieve rol te spelen bij het onder de aandacht brengen van de geldende Nederlandse maatregelen en checkt of er geen onduidelijkheden zijn. Arbeidsmigranten zijn vaak afhankelijk van groepsvervoer. Bij vervoer wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen en dat de groepen arbeidsmigranten gespreid aankomen op de werklocatie. In het geval van huisvesting wordt een slaapkamer per arbeidsmigrant geadviseerd en dient er zo min mogelijk van verblijfplaats te worden gewisseld.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’