De CAO en de algemeen verbindend verklaring

Wat is een cao?

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, werktijden en pensioen. Een cao wordt afgesloten door één of meer werkgevers en één of meer werknemersorganisaties (ondernemings-cao). Een cao kan ook worden afgesloten door één of meer werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties (bedrijfstak-cao). Deze organisaties/werkgevers worden ook wel cao-partijen genoemd.

Wat betekent de werkingssfeer?

De werkingssfeer bepaalt de reikwijdte van een bepaalde regeling. Het geeft dus aan op welk soort arbeid/bedrijfstak de cao precies van toepassing is, voor welke werknemers en voor welke werkgevers het verplicht is om de cao toe te passen. Een cao heeft altijd een werkingssfeerbepaling, meestal in een van de eerste artikelen of bepalingen. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een werkingssfeerbepaling, bepaling 1 van de CAO Metaal en Techniek Deel A.

“1. WERKINGSSFEER

De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst bevat de regels welke minimaal in acht moeten worden genomen bij arbeidsovereenkomsten tussen:

a. de werkgever bedoeld in artikel 4b, die lid is van één van de contracterende werkgeversorganisaties (zie achterin);

b. de werknemer bedoeld in artikel 2, die in dienst is van een onder a bedoelde werkgever.

De werkgever als bedoeld in artikel 4b die niet is aangesloten bij één van de contracterende werkgeversorganisaties en de in zijn dienst zijnde

werknemer als bedoeld in artikel 2, dienen bij een tussen hen aangegane arbeidsovereenkomst in ieder geval de algemeen verbindend

verklaarde bepalingen na te komen.”

 

Hoe kom je er nu achter of je de cao moet toepassen op basis van de werkingssfeerbepaling?

De bepalingen kunnen soms een beetje onduidelijk zijn beschreven. Je moet als werkgever lid zijn van een van de werkgeversorganisaties die de cao heeft afgesloten. In de cao of op internet kan je de cao-partijen van de betreffende cao vinden. Als je lid bent van een werkgeversorganisatie die cao-partij is, dan ben je verplicht om de cao toe te passen.

Bij de CAO Metaal en Techniek is dat de Federatie Werkgeversorganisaties Metaal en Techniek (FWM) die bestaat uit de volgende werkgeversorganisaties: Koninklijke Metaalunie (Metaalbewerking), BOVAG (Motorvoertuigen), VNI/Unetto (Technische Installatie), FOCWA (Carrosserie en schadeherstel, VIB (Isolatie) en FGZ (Federatie Goud en Zilver). Als je lid bent van een van deze werkgeversorganisaties dan is toepassing van de cao verplicht.

Daarnaast moet je een werkgever zijn zoals bedoeld is in de cao. Er wordt dan gekeken naar de werkzaamheden die hoofdzakelijk worden verricht door je werknemers. Als de primaire activiteit van je werknemers solderen is, dan val je onder de CAO Metaal en Techniek. Soms is het niet helemaal duidelijk of je onder de reikwijdte van een (algemeen verbindend verklaarde) cao valt. De werkzaamheden die je in je bedrijf uitvoert, moeten vallen onder de werkzaamheden die in de cao worden beschreven. Als het niet duidelijk is voor je of je nu wel of niet onder de reikwijdte van een cao valt dan kan een cao-partij je daar antwoord op geven.

Wat betekent AVV?

AVV staat voor algemeen verbindend verklaard. Een cao van een bepaalde bedrijfstak, bijvoorbeeld Metaal en Techniek, kan algemeen verbindend worden verklaard. Als een cao algemeen verbindend is verklaard dan geldt deze niet alleen voor de cao-partijen waardoor deze is afgesloten maar dan geldt deze voor de gehele bedrijfstak. Alle werkgevers in die bedrijfstak moeten dan de cao verplicht toepassen.

In de werkingssfeerbepaling staat daarom vaak opgenomen dat als je de cao niet toe hoeft te passen omdat je niet onder de werkingssfeer van de cao valt, je de cao wel moet toepassen als de cao algemeen verbindend is verklaard. Zie de opgenomen bepaling hierboven.

Kan je op een of andere manier afwijken van een cao?

Nee, je kan niet van een cao afwijken, ook niet met toestemming van de werknemer of iets dergelijks. Een cao gaat ook voor op een individuele arbeidsovereenkomst. Sommige bepalingen in een cao geven een minimum aan. Dit betekent dat je moet voldoen aan een bepaalde standaard. Je mag in dat geval wel ten gunste, ten voordele, van de werknemer afwijken. Volgens de cao moet bijvoorbeeld minstens een bepaald pensioen worden aangeboden, hier mag je dan van afwijken door een beter pensioen aan te bieden.

Cao verplicht of niet?

  • Werkgever die lid is van een werkgeversorganisatie die de bedrijfstak-cao heeft afgesloten à verplicht om cao toe te passen
  • Kanttekening: werkzaamheden van werkgever vallen onder de werkingssfeer van de cao
  • Werkgever die géén lid is van een werkgeversorganisatie die de bedrijfstak-cao heeft afgesloten à niet verplicht om cao toe te passen.
  • Werkgever die géén lid is van een werkgeversorganisatie die de bedrijfstak-cao heeft afgesloten maar de cao is AVV à verplicht om cao toe te passen
  • Kanttekening: werkzaamheden van werkgever vallen onder de werkingssfeer van de cao

Hoe zit het dan met uitzendkrachten?

Uitzendkrachten vallen niet onder de cao van het bedrijf waar ze hun werkzaamheden uitvoeren. Uitzendkrachten vallen namelijk onder de CAO voor Uitzendkrachten. In het geval van BackOfficer is dit de ABU CAO gezien we daar lid van zijn. Deze CAO voor Uitzendkrachten bepaalt dat de uitzendkrachten volgens de inlenersbeloning moeten worden betaald. De inlenersbeloning wordt gebaseerd op de cao of de beloningsmethodiek van het bedrijf waar de uitzendkracht feitelijk werkt. Daarom is het heel belangrijk om te weten of er een cao geldt of niet. Ook als je in eerste instantie denkt dat er geen cao van toepassing is, is dit heel belangrijk om nog een keer te checken. Uitzendbureaus worden hier namelijk ook op gecontroleerd. Meer informatie over de inlenersbeloning vind je in ons blog!

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met BackOfficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’