De ET-regeling? Wat, waar en hoe?

ET staat voor ‘extraterritoriaal’. De ET-regeling is een fiscale regeling voor uitzendkrachten uit het buitenland. De ET-regeling is een lastige materie met de nodige onduidelijkheden en risico’s. In dit artikel vind je een eenvoudige uitleg vinden over wat de regeling precies inhoudt en waar je op moet letten.

Werknemers hebben als zij in het buitenland wonen en tijdelijk naar Nederland komen om te werken extra kosten. In art. 20 van de ABU CAO is de mogelijkheid opgenomen om de buitenlandse uitzendkracht tegemoet te komen in deze extraterritoriale kosten. Het gaat uitsluitend om reiskosten van en naar het land van herkomst, dubbele huisvestingskosten en extra uitgaven van levensonderhoud. De reiskosten en de dubbele huisvestingskosten zijn voor elke uitzendkracht verschillend. De kosten voor extra uitgaven van levensonderhoud zijn daarentegen vast, deze worden elk jaar door de overheid bepaald.

Werkgever en werknemer mogen afspreken om een deel van het brutoloon in te ruilen voor een vergoeding van ET-kosten. De uitzendkracht ziet af van een deel van het brutoloon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding van de ET-kosten. Zo blijft er meer nettoloon over voor jouw medewerker. Voor al deze kosten geldt, dat deze werkelijk moeten zijn gemaakt. Dit moet in de administratie worden opgenomen en worden bijgehouden. Omdat het gaat om extra kosten voor tijdelijk werk in Nederland, is de termijn die geldt voor het onbelast vergoeden van deze kosten 5 jaar.

30%-regeling

De 30%-regeling is een aparte regeling met name bedoeld voor hoog gekwalificeerde (buitenlandse) werknemers. Dit is niet dezelfde regeling als de ET-regeling.

Reiskosten

De reiskosten zijn de eerste component van de ET-regeling. Een uitzendkracht heeft het recht om, bijvoorbeeld om de vier werken, zijn thuisland te bezoeken. De uitzendkracht heeft daardoor extra reiskosten. De reiskostenvergoeding kan vervolgens wekelijks worden uitgeruild.

Huisvesting

De tweede component betreft dubbele huisvestingskosten. De uitzendkracht heeft twee woningen en daardoor dubbele lasten. Het vaste woonadres in het thuisland en het tijdelijke woonadres in Nederland. Als werkgever mag je daarom de kosten van de huisvesting inhouden op het loon. De kosten voor de dubbele huisvesting mag je alleen inhouden op het loon als de huisvesting SNF gecertificeerd is.

Voordelen aan de SNF certificering:

 • Je beschikt direct over de huur en dat geeft meer financiële rust
 • Je hoeft de huur niet meer op te vragen bij de uitzendkrachten, dat scheelt een hoop administratieve rompslomp.

Levensonderhoud

De laatste component betreft de extra uitgaven van levensonderhoud. Leven in Nederland is duur, zeker in vergelijking met een aantal omringende landen. De verhoudingen kunnen totaal verschillen. Dankzij de ET-regeling kunnen deze kosten gedeeltelijk worden gecompenseerd. De overheid berekent elk jaar het maximale uit te ruilen bedrag per week per land.

Waar moet je op letten?

Het uitruilen van het brutoloon is aan een aantal voorwaarden gebonden, hieronder worden ze kort voor je op een rijtje gezet.

 • Het bedrag aan vergoedingen of de waarde aan verstrekkingen moeten vermeld worden op de loonstrook.
 • Uitruil van het loon is alleen toegestaan indien dit vooraf met de uitzendkracht is overeengekomen en is vastgelegd in de uitzendovereenkomst of een aanvulling daarop.
 • De uitruil mag niet meer zijn dan 30% van het feitelijk loon.
 • Het loon na uitruil van de kosten mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon.
 • Het uitgeruilde loon en de waarde van de bovenwettelijke vakantiedagen die de uitzendkracht uitruilt voor de vergoeding bedraagt maximaal 81% van het bedrag aan ET-kosten die de uitzendonderneming onbelast wil vergoeden of verstrekken. Simpeler gezegd, het bedrag dat je uitruilt, is 81% van de netto vergoeding. Het percentage van 81% is niet van toepassing op de uitruil van toeslagen voor onregelmatige werktijden en overwerk en de compensatie-uren.
 • Over het uitgeruilde loon bouwt de uitzendkracht geen reserveringen op (vakantiedagen, vakantiebijslag, kort verzuim en bijzonder verlof, feestdagen en wachtdagen).
 • Over het uitgeruilde deel van het loon vindt, voor zover van toepassing pensioenopbouw plaats.
 • De uitruil van een gedeelte van het loon mag geen invloed hebben op de grondslag van het overwerkloon en de toeslag voor onregelmatige werktijden.

Voordelen

 • De uitzendkracht houdt netto meer geld over. Hij hoeft geen inkomstenbelasting te betalen over het uitgeruilde loon.
 • De werkgeverslasten zijn in verhouding lager omdat er wordt uitgeruild op het bruto loon. De brutoloonsom van je uitzendkracht neemt af waardoor je minder premies hoeft af te dragen. Een extra kostenbesparing!

Risico

Fouten in de berekening van de uitruil kunnen grote gevolgen hebben. Als er minder wordt uitgeruild dan dat er mag, dan is dat nadelig voor de uitzendkracht en het uitzendbureau, je laat dan voordeel liggen. Dit is geen ramp. Als er teveel wordt uitgeruild, dan heeft dat hele andere gevolgen. Uitzendkrachten zullen dan achteraf nabetaald moeten worden. Ook kan je dan een bezoek van de Inspectie SZW en ongewenste boetes verwachten.

Ben je onzeker over de juiste toepassing van de ET-regeling? Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen!

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’