Wat moet ik met de inlenersbeloning?

Inlenersbeloning en de cao voor uitzendkrachten

De inlenersbeloning is een term uit de cao voor uitzendkrachten. Alle uitzendkrachten moeten op een aantal punten ten minste op gelijke wijze worden beloond als de werknemer met een gelijke of gelijkwaardige functie die direct in dienst is bij de inlener. De inlener is hierbij verplicht om informatie te verstrekken waaruit het uitzendbureau de beloning voor de betreffende uitzendkracht vast kan stellen. De inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en werknemers met een direct dienstverband bij de inlener tegen te gaan, zoals ook besproken in het artikel ‘Waadi – wat is dat nu?’. In dit artikel wordt besproken hoe de inlenersbeloning werkt in de praktijk.

Uitzendkrachten vallen altijd onder de cao voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning regelt alleen dat onderstaande aspecten van de cao van de inlener gelden voor de uitzendkracht. In sommige cao’s zijn ook nog bepalingen opgenomen die specifiek gaan over ingeleend personeel, bijvoorbeeld bij de CAO Metaal en Techniek. Die bepalingen moeten ook mee worden genomen in de inlenersbeloning. In de cao voor uitzendkrachten zijn bepalingen omtrent de inlenersbeloning opgenomen vanaf art. 16.

De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

  • het geldende periodeloon in de schaal;
  • de arbeidsduurverkorting, in tijd of in geld;
  • toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (w.o. feestdagentoeslag), ploegentoeslag en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk);
  • initiële loonsverhoging;
  • kostenvergoeding (voor zover vrij van loonheffing en premies: reiskosten, pensionkosten e.a. kosten noodzakelijk voor de uitoefening van de functie;
  • periodieken.

CAO of niet?
Sommige inleners hebben zich onvoldoende verdiept in de materie van de cao. Het kan zijn dat zij soms toch onder de werkingssfeer van een cao vallen ondanks dat zij vermelden dat er bij hen geen cao van toepassing is. In elke cao is een bepaling opgenomen waarin wordt beschreven op welke onderneming of ondernemingen en op welke werknemers de cao van toepassing is. Er zal daarom eerst gecheckt moeten worden of de inlener onder de werkingssfeer van een cao valt.

Indien een inlener onder de werkingssfeer van een cao valt, moeten de bovenstaande punten daaruit worden toegepast. Als de inlener zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaardenreglement kent voor haar werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de uitzendkracht. Als er geen cao van toepassing is bij de inlener moet de inlenersbeloning worden vastgesteld op basis van informatie van de inlener omtrent de beloning. Er moet dan worden gekeken naar de bovenstaande punten met betrekking tot de beloning van werknemers van de inlener die gelijke of gelijkwaardige functies hebben als de uitzendkracht. De inlenersbeloning moet per terbeschikkingstelling worden vastgesteld.

Uitzonderingen
Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor in bepaalde gevallen een andere beloning kan worden toegepast, deze zijn te vinden in art. 21 en art. 33 van de cao voor uitzendkrachten.

De niet indeelbare uitzendkracht:
Dit betreft de uitzendkracht van wie de werkzaamheden niet kunnen worden ingedeeld in het functiegebouw bij de opdrachtgever. Wanneer er sprake is van een cao of arbeidsvoorwaardenregeling bij de inlener is er in principe wel indeling mogelijk. Dit geldt ook wanneer er bij de inlener niemand werkzaam is in dezelfde functie als de uitzendkracht. De inlenersbeloning voor de niet indeelbare uitzendkracht wordt vastgesteld in overleg met het uitzendbureau en de uitzendkracht en eventueel de inlener.
Allocatiegroep:
Tot de allocatiegroep behoren de uitzendkrachten die door de overheid zijn aangewezen als personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitzendkrachten die geen startkwalificatie hebben en een kwalificerende opleiding gaan volgen. Uitzendkrachten die tot de allocatiegroep behoren ontvangen een cao-beloning.

De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) ziet , zoals de naam zegt, toe op de naleving van de cao voor uitzendkrachten en daarmee ook op het betalen van de juiste inlenersbeloning. Zoals je kan lezen is het juist toepassen van de inlenersbeloning geen koud kunstje. BackOfficer heeft de actuele, juridische kennis die hiervoor nodig is in huis. Wij staan klaar om je te helpen bij het juist toepassen van de inlenersbeloning.

Heb je meer praktische vragen en wil je telefonisch overleg, dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen – info@backofficer.nl of direct met Backofficer op +31 (0)85 0761 410

 

 
 

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’