Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend voor de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De wijziging moet leiden tot verbetering van de arbeidsomstandigheden van uitgeleende werknemers. Uitzenders en payrollers moeten meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid krijgen bij de veiligheid en gezondheid van hun werknemers die ter beschikking worden gesteld aan de inlener. Dit wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Het zal nog even duren voordat het wetsvoorstel gaat gelden.

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) blijkt dat relatief meer ongevallen plaatsvinden met uitzendkrachten in vergelijking met overige werknemers. Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer heeft aanbevelingen gedaan om de werkomstandigheden van met name arbeidsmigranten te verbeteren. Daar komt dit wetsvoorstel mede uit voort.

 

Meldplicht

De inlener is volgens de Arbeidsomstandighedenwet al verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden aan de NLA. Het wetsvoorstel breidt deze plicht uit. De inlener moet zo’n arbeidsongeval nu ook melden aan het uitzendbureau. De inlener moet zo’n arbeidsongeval ook melden aan alle andere uitzendbureaus die een uitzendkracht hebben werken op de plaats van het ongeval. Het uitzendbureau is daarnaast verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van haar uitgeleende werknemers te melden bij de NLA. De melding moet binnen 3 maanden na het ongeval gedaan worden. Dit betekent dat het arbeidsongeval twee keer moet worden gemeld aan de NLA (dubbele melding).

 

Dubbele vergewisplicht

Allereerst moet de uitlener, voorafgaand aan de werkzaamheden van de uitgeleende werknemer, vergewissen op welke wijze de inlener voorlichting en onderricht aan de werknemer zal verzorgen of heeft verzorgd. Voorlichting en onderricht houdt in dat de werkgever de werknemer doeltreffend heeft voorgelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s.

Het uitzendbureau is daarnaast verplicht om na een bedrijfsgeval te controleren of er voldoende maatregelen zijn genomen zodat de werknemer weer veilig en onder gezonde omstandigheden aan het werk kan.

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’