Verplichte certificering voor uitzendbureaus vanaf 2025!

Vanaf 2025 zijn uitleners verplicht om een certificaat te hebben. Het is dan verboden om zonder certificaat arbeidskrachten uit te lenen en voor inleners wordt het verboden om arbeidskrachten in te lenen van uitzendbureaus die geen certificaat hebben. Waarom komt het kabinet met een verplicht stelsel? Hoe gaat de invoering van dit stelsel er uitzien en aan welke voorwaarden moeten uitleners voldoen om een certificaat te krijgen? In dit blog lees je er alles over!

 

Aanleiding en doel certificeringsplicht

Op dit moment worden misstanden onvoldoende aangepakt omdat er niet of nauwelijks wordt gehandhaafd op malafide uitzendbureaus. Het wetsvoorstel moet leiden tot een gelijk speelveld waarbij alleen uitleners die voldoen aan de vereisten voor een certificaat arbeidskrachten ter beschikking mogen stellen. Alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen zoals bedoeld in de Waadi vallen namelijk onder de certificeringsplicht. Hieronder vallen uitzendbureaus maar ook andere ondernemingen. Daarnaast leidt het tot een betere bescherming van de positie van terbeschikkinggestelde arbeidskrachten. Zo worden misstanden tegengegaan en malafide uitzendbureaus geweerd van de markt. Uitzenders die zich wél netjes aan alle regels houden, worden daardoor geen slachtoffer van oneerlijke concurrentie van malafide uitzendbureaus omdat zij een lagere prijs bieden.

 

Planning wetsvoorstel en invoering certificeringsplicht

Het wetsvoorstel is nog niet definitief, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

 • Het wetsvoorstel is ingezonden naar de Raad van State voor advies.
 • In het voorjaar van 2023 wordt het wetsvoorstel voor goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • In de zomer van 2024 wordt (na instemming Eerste Kamer) een nieuwe organisatie opgericht. Een zogenoemde Certificerende Instelling (CI) die de certificaten uitgeeft.
 • Vòòr 1 augustus moeten uitleners die onder de Waadi vallen hun certificaat aanvragen zodat zij deze voor 1 januari 2025 in bezit hebben.
 • De Arbeidsinspectie zal de handhaving uitbreiden en vanaf 1 januari 2025 op de certificeringsplicht handhaven. Uitleners zonder certificaat en inleners die inlenen van een uitlener zonder certificaat kunnen vanaf 1 januari 2025 een boete krijgen.

 

Normenkader certificaat

Het certificaat geldt voor de duur van vier jaar. Startende uitleners kunnen een voorlopig certificaat aanvragen met verminderde waarborgsom voor maximaal 6 maanden.
Na 4 jaar is het mogelijk om het certificaat te verlengen voor een korte periode. Hierna moet het certificaat opnieuw worden aangevraagd. Als een uitlener zijn certificaat verliest, mag het niet meer werken als uitlener. In het wetsvoorstel staat dat uitleners in ieder geval aan de onderstaande voorwaarden moeten voldoen:

 1. Naleving van relevante al bestaande wetgeving;
 2. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben;
 3. Een bankgarantie als waarborgsom van €100.000 of €50.000 voor starters;
 4. Goedgekeurde huisvesting aanbieden aan buitenlandse werknemers (SNF-gecertificeerd als het om uitzendkrachten gaat)

 

Naleving van relevante al bestaande wetgeving

De belangrijkste elementen van de al bestaande wetgeving zoals die in het wetsvoorstel staan, zijn:

 • Het zorggedragen voor de juiste afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en andere administratieve en financiële verplichtingen;
 • Het juist belonen van de arbeidskrachten volgens de Wet op het minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml);
 • Het voldoen aan het loonverhoudingsvoorschrift van art. 8 of 8a van de Waadi. Het uitzendbureau moet aantonen dat de arbeidskracht ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgt als de werknemer in gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener;
 • Het voldoen aan de doorgeleidingsplicht van art. 11 van de Waadi. De arbeidskracht moet op grond van deze plicht geïnformeerd worden over de gevaren en risico’s op de werkplek;
 • Het administreren van identiteitsdocumenten en het controleren op het gerechtigd zijn tot verrichten van arbeid in Nederland volgens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).
 • Het schriftelijk of elektronisch verstrekken van de informatie over de arbeidsovereenkomst volgens artikel 7:655 van het BW.
 • Het zorgdragen voor aansluiting bij de juiste pensioenuitvoerder en het afdragen van de premies.

 

BackOfficer tot je dienst!

Heb je vragen rondom de verplichte certificering? Wij helpen je graag verder! Neem telefonisch contact op via +31 (0)85 5803 873 of stuur een mail naar info@backofficer.nl. Dan helpen we je snel verder!

Meet your BackOfficer

Wij zijn er. Altijd. Fysiek op afstand, maar gevoelsmatig heel dichtbij. De pro waar jij in jouw strijd om marktaandeel onvoorwaardelijk op kunt bouwen. Van wie jij binnen een paar dagen na onze kennismaking zult zeggen: ‘Had ik jullie maar eerder ontmoet!’